Tartalom rész kezdete

Élethelyzetek

Szeretnénk lakást venni, felújítani

LEGÚJABB tudnivalók az otthonfelújítási támogatásról 

Már január 1-jétől igényelhető az otthonfelújítási támogatás, amelynek legfőbb célja, hogy minél több családnak nyújtson lehetőséget lakásának, házának komfortosabbá tételére. Fontos feltétel, hogy az érintett ingatlanban legalább egy éve lakóhellyel kell rendelkezni, kivéve az újonnan vásárolt vagy épített lakásokat és az egy év alatti gyermekre igénybe vett támogatást. A támogatás a legutolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig, egy összegben lesz igényelhető.

Minden család egyszer élhet a támogatással, amelynek összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj fele-fele arányban szerepelhet,

Legalább egy együttlakó gyermek kell a támogatáshoz, a legalább 12 hetes magzatok és a nagykorúvá vált, a 25. életévüket még be nem töltött együtt élő gyermekek is beszámítanak, a gyodra jogosító gyermekek esetében nincs életkori határ. Házaspárok és élettársak mellett egyszülős családok és különélők, elváltak is élhetnek a lehetőséggel.

A támogatás feltételei közé tartozik az is, hogy legalább egyéves, maximum 30 napra megszakított folyamatos tb-jogviszony kell a támogatáshoz (vállalkozók esetében is), illetve az elmúlt egy évben valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott személyek is igényelhetik, ha az igénylés napján már a magyar tb alá tartoznak. Az igénylést megelőző 180 napban a közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek nem igényelhetik a támogatást. Fontos feltétel a köztartozás-mentesség is, és amennyiben az egyik szülő külföldön dolgozik, akkor is élhetnek a lehetőséggel

Szinte minden otthonfelújítással kapcsolatos munkavégzésre igényelhető a támogatás, így többek között víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetésére vagy fűtési rendszer kialakítására, korszerűsítésére, külső nyílászárók cseréjére, napelemes rendszer telepítése, cseréje, belső tér felújítása, de még beépíthető bútorra vagy konyhai gép beépítésére is kérhető a támogatás.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét az Államkincstár legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása a Magyar Államkincstárhoz (Kincstár) benyújtott kérelemmel igényelhető 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a Személyreszabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) elérhető elektronikus nyomtatvány (Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával.

Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok, valamint az előírt dokumentumok másolata postai úton is megküldhető, illetve személyesen leadható bármely kormányablakban.

 Milyen lakásra igényelhető a támogatás?

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire.

Hogyan történik a kérelmek elbírálása?

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód hiánypótlásra, amelynek teljesítésére 30 napja van az igénylőnek. A hiánypótlás ideje az ügyintézési folyamatot meghosszabbítja.

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) új lakás vásárlásához, építéséhez

A családi otthonteremtési kedvezmény új lakás vásárlására, építésére igényelhető vissza nem térítendő állami támogatás, amelynek igényelhető összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ. A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után a házastársak, az élettársak és az egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek a kérelem benyújtásakor 40 év alattinak kell lennie.

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

         A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően,

         B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki

 • a 25. életévét még nem töltötte be,
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A CSOK összege új lakás építése vagy vásárlása esetén a következők szerint alakul: A két gyermek után támogatást igénylők is igényelhetnek legfeljebb 10 millió Ft kamattámogatott kölcsönt. A három gyermek után támogatást igénylők pedig 15 millió Ft kamattámogatott kölcsönt igényelhetnek.

Új lakás építésnek minősül a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel, alapozási munkáktól kezdődően újonnan megvalósított ingatlan. A támogatás szempontjából új lakás vásárlásának minősül a gazdálkodó szervezet által értékesítés céljából újonnan épített, vagy építés alatt álló, 2008. július 1-jét vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező, vagy még nem rendelkező ingatlan, amelyet első ízben értékesítenek magánszemély számára.

A CSOK igénylését nem befolyásolja, ha a támogatást igénylők rendelkeznek egyéb ingatlantulajdonnal.   A kedvezménnyel érintett (épített vagy vásárolt) lakásban az igénylőknek (házaspár és élettársak esetén mindkét félnek) az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban – főszabályként - csak a támogatást igénylő(k) szerezhet(nek) tulajdont.

A CSOK igénybevételével érintett ingatlanra, a támogatási szerződés aláírását (vásárlás) vagy az utolsó (rész)folyósítást (építés) követő 10 évre az állam javára szóló jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Ezen időszak alatt a támogatással érintett

 • új lakásnak a támogatott személyek és azon gyermekek lakhatását kell szolgálnia, akikre tekintettel a támogatás folyósításra került,
 • új lakás nem adható/ajándékozható el,
 • új lakás harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti és használati jog harmadik személynek nem alapítható
 • új lakás kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem).

A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, a három vagy több gyermek után támogatást igénylők esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül -10 év.

Új lakás építése esetén adó-visszatérítési támogatás is igényelhető az alábbi esetekben:

        a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű családi ház természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve

        b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa adóvisszatérítési támogatást igényelhet a benyújtott, kizárólag 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számlák alapján, legfeljebb 5 millió Ft összegig.

Kizárólag a 2015. január 1-jét követően benyújtott számlák fogadhatók el. A CSOK kérelem benyújtásával egyidejűleg kell beadni az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó kérelmet is.

 Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) használt lakás vásárlásához, bővítéséhez

A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlására, bővítésére igényelhető vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ. A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után a házastársak, az élettársak és az egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik házasfélnek a kérelem benyújtásakor 40 év alattinak kell lennie.

A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:

        A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 12. hetét követően

        B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki

 • a 25. életévét még nem töltötte be,
 • a 25. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

A CSOK olyan használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető, amely rendelkezik legalább:

 • 12 m2 meghaladó lakószobával és főzőhelységgel, ennek hiányban legalább 4 m2 alapterületű, a főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel
 • közműves villamos energia szolgáltatással
 • egyedi fűtési móddal
 • közműves szennyvízelvezetéssel, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves ellátás, akkor az előírásoknak megfelelő szennyvízkezelési móddal,
 • közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves ellátás, akkor telken ivóvíz minőséget szolgáltató kúttal.

 Használt lakás vásárlás esetén a támogatás igénybevételéhez a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot.

Kapcsolódó tartalom

A  témával kapcsolatos hasznos információkat a képekre illetve a linkekre kattintva lehet elérni:

 Lakásvásárlási kisokos az Állami Számvevőszék oldalán: